Avis sconanza dac

Informaziun aladô di articli 12, 13 y 14 dl Regolamënt UE 679/2016 

Le Regolamënt UE 679/2016, che reverda la proteziun dles porsones fisiches cun sconanza dl tratamënt di dac personai, sciöche ince ala zircolaziun lëdia de chisc dac, ti scri dant al Titolar da ti lascé alsavëi ai interescia l’informaziun indicada tl epigrafa, Chësta Aministraziun mët da dagnora averda ala reservatëza, prezijiun, desponibilité y segurëza di dac personai, da inant le informaziuns suandëntes.

Finalité dl tratamënt di dac 

I dac personai vëgn coiüs adöm y tratá tles ativités normales d’ofize por l’adempimënt de funziuns sides istituzionales, de aministraziun, de contabilité ô por finalités che é liades datoch al eserzize de podëis y facoltés reconesciüdes ai zitadins y ai aministradús, che nia istituzionales. Le tratamënt di dac personai é legitim deache al ô ester por l’esecuziun de un n compit de interesc publich o che é lié al eserzize de podëis publics de chël che al vëgn inciarié le Titolar dl tratamënt.

Tratamënt de dac particolars y/ô che reverda condanes penales y reac 

Al pó sozede che chësta Aministraziun vëgnes, tl ademplimënt de finalités istituzionales spezifiches, a conescënza de dac che le Regolamënt 379/2016 definësc sciöche “particolars”, dit plü avisa chi dac da chi che an pó ciafé fora l’origina de raza y etnica, les convinziuns de religiun, les opiniuns politiches, l’adejiun a partis dla politiga, sindacac, asoziaziuns y organisaziuns a carater religius, filosofich, politich ô sindacal. la vita sesuala, sciöche ince le stat de sanité y/ô condanes penales ô reac revardënc. Tl cajo de tratamënt, por finalités istituzionales, de chëstes categories de dac n’é vëgnel nia damané l’autorisaziun dl interescé. Tl caje che chësc Comun messas traté chëstes categories de dac por finalités nia istituzionales gnarale damané al interescé na autorisaziun scrita y stlarida. I dac vëgn te vigni caje tratá ince tl respet dla lege di 07.06.2000, nr. 150, “Disciplina dles ativités de informaziun y de comunicaziun dles aministraziuns publiches”.

Modalité dl tratamënt

I dac vëgn tratá cun sistems informatics, telematics y/ô cun les mans tres prozedöres adeguades a garantí la segurëza y la reservatëza di medemi. Dé inant i dac é facoltatif. Nia dé inant i dac comporta che chësta Aministraziun ne pó nia respogné ales domandes che vëgn presentades dai interesciá. I dac podará gní comunicá A dötes les porsones (Ofizi. Ënc, y organns dla Aministraziun Publica, Aziëndes ô Istituziuns) che é tignis, aladô dles normes, a i conësce ô ai pó i conësce, sciöche ince ales porsones che é titolars dl dërt de azés zivich generalisé, Tl cajo de dac particolars y/ô dac che reverda condanes penales y reac vëgn la comunicaziun fata ales porsones y tles formes dades dant tl Regolamënt por le tratamënt di dac sensibli y iudiziars, aladô dl provedimënt dl Garant por la proteziun di dac personai di 30.05.2005. I dac podará gní conesciüs dal titolar, dai responsabli dl tratamënt, dal responsabl dla proteziun di dac personai, dales porsones inciariades al tratamënt di dac personai sciöche ince dal aministradú de sistem de chësta Aministraziun. I dac podará gní dá inant aladô dles normes consentides dales normatives.

Dorada tl tëmp di tratamënc y dla conservaziun di dac personai

I tratamënc aladô de chësta informaziun ará la dorada che al ô ester por i adempimënc che mëss gní fac dal Titolar dales leges nazionales y/ô suranazionales, sciöche ince dales leges di Paisc te chi che i dac gnará eventualmënter trasferís.

Dërc di interesciá

I Ves informun, dainultima, che i articli da 15 a 22 dl Regolamënt conferësc ai interesciá l’eserzize de dërc spezifichs. Dit plü avisa, podará i interescia ciafé dal Titolar, n ordin a sü dac personai: le dërt de propone na reclamaziun a na autorité de control (art. 13, coma 2, lëtra d); l’azés (art. 15) la comedada (art. 16); la cancelaziun – la desmentianza – (art. 17); la limitaziun al tratamënt (art. 18); la notificaziun tl cajo de comedada, cancelaziun ô limitaziun (art. 19); la portabilité (art. 20); le dërt de oposiuziun (art. 21) y de nia le sotmëte a prozésc dezijionai automatisá y de profilaziun (art. 22).

Titolar, Responsabl dl Tratamënt y Responsabl dla Proteziun di dac personai

Titolar dl tratamënt é chësta aministraziun, cun sënta a San Martin de Tor, Str. Tor 25;
Le Responsabl dl tratamënt é la Secreteria de Comun, dr. Comploj Roberta, aciasada por la inciaria tla sënta dl titolar;
Responsabl dla proteziun di dac personai (DPO) é l’Avocat Paolo Recla, che é da arjunje por meso de süa misciun de posta eletronica certificada PEC: paolorecla.dpo@legalmail.it

Datei herunterladen: PDFDe plü informaziuns sura la privacy

 

LAD